آموزش در دوره‌ی آشنایی با جامعه در اوستریوتلند با همکاری میان منطقه‌ی اوستریوتلند و کمون‌های این استان انجام می‌گیرد.
پست الکترونیکی: samhallsorientering@regionostergotland.se  010-1039318, 010-1039313