ሲቪክ ኦሬንቴሽን አብ Östergötland ቤተንባብ ከባያዊ ምምሕዳር Region Östergötland ከምኡድማ ኩለን ናይቲ ከባቢያዊ ምምሕዳር ማዘጋጃቤታትን ብሓባር እየን ኣካይደናኦ። ኢ-ሜይል: samhallsorientering@regionostergotland.se | ተሌፎን:- 010-1039313, 010-1039318