እንቋዕ ናብ Östergötland ብደሓን መጻእካ!

ናብቲ ናይ Östergötland ሓድሽ ነገር እንቋዕ ደሓን መጻእካ ። እዚ መርበብ ሓበሬታ ነቶም ንስዊድን አጋይሽ ዝኾኑን ኣብ ከባቢያዊ ምምሕዳር Östergötland ዝነብሩ ዘለዉን ወይድማ ናብዚ ክመጹ መደብ ዘለዎምን ሰባት እዩ ተዳልዩ። እዚ መርበብ ሓበሬታ ናይ ስዊድን ማሕበረሰብ ከመይ ከምዝሰርሕ ክፈልጡ ንዝደልዩ ሰባት ከም መምርሒ ኮይኑ የገልግል፣ ብሓፈሻ ድማ ንሕቶታቶም መልሲ ዝረኽብሉ ቦታ እዩ። እዚ ገጽ ኣብዚ ሕጂ እዋን እናተሓደሰ ዝርከብ ክኸውን እንከሎ ናብ ብዙሓት ቋንቋታት ድማ ክትርጎም እዩ። ነዚ ገጽ ዝምልከት ርኢቶ ንምግዳፍ ብኽብረትካ እዚ ዝስዕብ አድራሻ ተጠቐም፦ samhallsorientering@regionostergotland.se