راهنمایی اجتماعی در لوگوی اوستریوتلند، زمینه نارنجی، نوشته سفید
|    |  زبان ها   |  ثبت نام در کلاسها   |  خودآموزی   |  درباره ما   |  تماس با ما   | 
 
تماس با ما


پست الکترونیک، پاکت، فلش نارنجی دور پاکت
شما از طریق آدرس پست الکترونیک زیر میتوانید با ما تماس بگیرید. samhallsorientering@regionostergotland.se این آدرس پست الکترونیک بخش اداری راهنمایی اجتماعی در اوستریوتلند است.

در صورت مکالمه با زبان دیگری جز سوئدی، همکاران ما که تسط به زبان مربوطه دارند پاسخ پست الکترونیک شما را میدهند. زبانهای که ما توان پاسخگویی به آنها را داریم جدا از زبان سوئدی عبارتند از آمهارینیا، عربی، اثیری، فارسی ایران و افغانستان، انگلیسی، فرانسوی، کورمانجی، سومالیایی، سیریانی، تیگرینایی.

شما همچنین میتوانید از طریق شماره تماسهای زیربه زبان سوئدی و یا هم انگلیسی با ما در ارتباط شوید.
010-1039318